Erasmus+

Iskolánk 2017-ben Szakmódszertani megújulás a 120 éves Svetitsben – áttérés a 21. századi készségek átadására címmel pályázott az Erasmus+ KA1 programban, közoktatásban dolgozók oktatási mobilitására. Sikeres pályázatunk révén négy kollégánk, Dénesiné Zabó Judit, Ivanics Andrea, Kepics Ilona és Tóth Anna utazott.

Beszámolók a mobilitás tapasztalatairól: Tóth Anna;  Zabó JuditKepics IlonaIvanics Andrea

Képek a mobilitási szakaszról: https://tinyurl.com/y96qz7qn

Pályázatunk rövid összefoglalása magyar és angol nyelven:

A Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 120 éve működő intézmény. Intézményünk erősségének érezzük a nyelv- és informatikaoktatást, a kultúra közvetítését és a környezetvédelem alapelveinek átadását.

Szeretnénk, ha pedagógiánk továbbra is hű maradhatna a fenntartó (Boldogasszony Iskolanővérek) alapítójának Gerhardinger Mária Teréziának szellemiségéhez, aki korának (19. század közepe) oktatási trendjeit messze meghaladó nevelést vezetett be iskoláiban (lányok oktatása, órarend bevezetése, tornaterem kialakítása). Így szembesülve a 21. század kihívásaival szeretnénk iskolánk pedagógiai munkáját megújítani és modernebb oktatási módszereket beépíteni mindennapjainkba. Elsősorban az IKT eszközökkel támogatott projektpedagógiát érezzük erre megfelelőnek. Erre való törekvésünk tárgyi feltételeit megteremtettük: iskolánkat felszereltük a megfelelő eszközökkel (interaktív tábla, wifi hálózat, tanulói netbookok). A változatos témákban rendszeresen szervezett témaheteink és projektheteink (Reneszánsz hét, Zöld hét, Felelősség hete, A magyar kultúra hete, stb.) során gyakorlati tapasztalatokra tettünk szert a rendhagyó oktatási/nevelési módszerekben. Ezen a vonalon továbblépve szeretnénk az idegennyelv-oktatást is bevonni a projektekbe. Régi vágyunk, hogy bővítve iskolánk eddigi nemzetközi kapcsolatait (német és lengyel testvériskolákkal), újabb partnerekre találjunk, akik szívesen részt vennének egy nemzetközi környezetvédelmi projekt kivitelezésében. Ennek hatékony formája egy eTwinning projekt lenne.

Jelen mobilitási pályázatunk az előkészítése a nemzetközi eTwinning projektnek. Úgy gondoljuk, hogy ennek a hatékony kivitelezéséhez tanárainknak két kiemelt területen szükséges fejlődniük: nem nyelvszakos kollégák idegen nyelven való kommunikációjának fejlesztése illetve az IKT-eszközök tanítási gyakorlatba való hatékony beépítésének elsajátítása. Előbbi esetében a tervezett eTwinning projekt témája miatt elsősorban természettudományt tanító kollégákat vontunk be a mobilitási projektbe, két lelkes, matematikát és kémiát tanító kollégánk vállalkozott nyelvtudásának fejlesztésére. Két másik kollégánk innovatív módszereket fog a mobilitási projekt során elsajátítani. Nagyon fontosnak érezzük, hogy a külföldi továbbképzések során potenciális együttműködő partnerek iránt is kutassanak munkatársaink.

A mobilitási projekt előkészítési fázisában a vezetőséggel egyeztetve megfogalmaztuk iskolánk szükségleteit, a mobilitási projekt közvetlen céljait (eTwinning projekt előkészítése; kollégák nyelvtudásának fejlesztése, IKT eszközök módszertanának elsajátítása). A tanártársak bevonását követően, a projektbe bevont négy kollégánkkal részletes tervet dolgoztunk ki a mobilitás lebonyolítására és közép- és hosszú távú tervet dolgoztunk ki a mobilitási projekt eredményeinek hasznosításáról. Középtávú célként megfogalmaztuk a diákok mobilitásának szükségességét, idegennyelvi kommunikációjuk fejlesztése érdekében és más kultúrák megismerése miatt is. Így néhány éven belül, a tanári mobilitási tapasztalatok alapján, szeretnénk egy Erasmus KA2 pályázatot is elkészíteni, és az eTwinning projekt lezárásaként diákjainkkal látogatást tenni partnereinknél. Azt gondoljuk, hogy ehhez is szükséges jelen mobilitási pályázatban a kollégák idegennyelv tudásának fejlesztése. Hosszabb távú célként szeretnénk egy finn kapcsolatot is kialakítani, s a későbbiekben meglátogatni őket, hogy tanulmányozhassunk az igen eredményesnek számító finn oktatási modellt. A finnek nemzetközi felmérések alapján igen eredményesek idegennyelv oktatásban és projektalapú oktatásban is (már integráltan oktatják a tantárgyakat). Így azt látjuk, hogy iskolánk pedagógiájának megújításához fontos tapasztalat lehet tanulmányozni egy finn iskolát.

A mobilitási projekt eredményeként azt várjuk, hogy kollégáink bátrabban mernek majd idegen nyelven kommunikálni, illetve képessé válnak nyelvtudásukat egy nemzetközi projektben is kamatoztatni. Tanóráikon korszerűbb módszereket fognak használni, az IKT eszközöket szélesebb körben és hatékonyabban építik be tanóráikba. Későbbi eredményként az eTwinning projekt megvalósulását is reméljük illetve az iskola nemzetközi kapcsolatainak bővülését. Belső képzéseinknek és a munkaközösségek együttműködésének köszönhetően abban bízunk, hogy a korszerű pedagógiai módszerek hatékony használata iskolánkban szélesebb körben is elterjed.

Svetits Catholic Kindergarden, Primary School and Secondary Grammar School is an institute that has been running for 120 years. A special emphasis is given to second language and IT studies, promoting cultural amd environmental awareness. We would like our practice to continue being in accordance with the spirituality of Maria Gerhardinger, founder of our maintainer, School Sisters of Notre Dame. Maria Gerhardinger, by introducing girls education, a set timetable, by establishing gyms, launched practices in her schools that drastically surpassed the level of the contemporary education of her time. Following in her wake while facing the challenges of the 21st century, we would like to reform the educational practice of our school and enrich our daily routine with modern methodological devices. What we seem to find the most appropriate way to achieve these objectives is the ICT-aided project based pedagogy. The necessary facilities have been provided, the school has installed the essential tools, smart boards, wireless network, netbooks for students. We have gained precious experience with non-traditional pedagogical practices while regularly hosting topic weeks and project weeks covering a wide range of issues (Week of the Renaissance, Green Week, Week of Responsibility, Week of the Hungarian Culture). Taking further similar steps we would like to involve the foreign language teaching into the projects. We have been planning to broaden the network of our sister schools (in addition to our already existing partnerships with a German and a Polish school) by finding some new partners, who would be willing to take part in an international project of environment protection. The most efficient way seems to be the one provided by an eTwinning.

Our current mobility application is a preparatory step towards the international eTwinning project. In order to be able to execute the project effectively our teachers have to develop in two specific fields: the non-language teachers have to develop their communication skills in the target language and the other participants have to acquire the skill to enrich the students educational experience by utilizing ICT tools in the most efficient way. As for the first field of development, due to the topic of the planned eTwinning project we involved two teachers of Sciences, a teacher of Maths and Chemistry, both being enthusiastic and willing to develop their language skills. Furthermore, we have selected two teachers, who are going to acquire innovative methods during the mobility project. We consider it vitally important that while taking part in the mobility our workmates should search for new co-operating partners for our schools.

 

In the preparatory phase we, involving the potential participants, have formulated our schools' needs, the immediate objectives of the mobility project (the preparation of the e Twinning project, refreshing our colleagues' language skills, the acquisition of the ICT based methodology). With the help of the four colleagues of ours who are being involved in the project we have drawn up a detailed plan as how to execute the mobility and we have also established both a medium-term and a long-term plan to utilize the outcome of the mobility project. We have stated that our medium-term objective is to ensure that students have the opportunity to take part in the mobility project in order to develop their language skills and explore different cultures. Therefore, within some years we also would like to hand in an Erasmus KA2 application and, as a completion of the eTwinning project with our students to pay a visit to our partners. We reckon that the development of our colleagues' command of foreign languages provided by the current mobility programme is also needed to achieve this goal. As a long term objective we intend to establish a partnership with a Finnish school and to pay a visit to study the highly effective Finnish model of education. On the basis of the international surveys Finnish schools are highly efficient in the fields of SLT, project based pedagogy, teaching school subjects in an integrated manner. We firmly believe that in order to reform the pedagogical practice of our school to study a Finnish school is a vital step to take. As the outcome of the mobility project we expect our colleagues to have more confidence communicating in a foreign language, utilizing their language skills in an international project. While teaching they will introduce more up-to-date methods and will benefit from a wider range of effective ICT tools. As a long-term outcome we expect the network of our international relationships to enlarge. Due to our local trainings and the co-operation in the teachers' staff committees we trust the newly-acquired up-to-date methods will be widely used in our school.

A projektről: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/2e971db3-ca4a-4633-84c2-25e15e5c5b1f

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A honlapon megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.

 

  •  

Beszámolók a projektről: Tóth Anna; Németh LucaLukács Katalin; Geröly Eszter; Dénesiné Zabó Judit; Bodnár Margit

Jó gyakorlatok, melyeket a projekt során tanultak a résztvevők tovább>>

Képek a projektről: https://tinyurl.com/svetitiserasmus2022

Pályázatunk rövid összefoglalása magyar és angol nyelven:

A 124 éves debreceni Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium a Boldogasszony Iskolanővérek fenntartásában működik. A nemzetközi tanító rendet létrehozó Gerhardinger Mária Terézia anya hitvallása mai napig küldetésünk meghatározója: „Számunkra a nevelés azt jelenti, hogy az embereket - mint Isten teremtményeit és képmásait - teljes kibontakozásukhoz segítjük, és képessé tesszük arra, hogy latba vessék adottságaikat a föld emberhez méltóvá alakításában”. Intézményünk ezen örökség nyomán, az aktuális vizsgakövetelmények, ill. a szülői és tanulói elvárásoknak, társadalmi igényeknek megfelelően (elégedettségi kérdőívek, formális és informális visszajelzések, külső és belső szakmai fórumokon való együttműködés) folyamatosan megújul, bővül, keresi a választ az aktuális kihívásokra. Ezt szolgálják az eszköz- és humán erőforrás fejlesztését biztosító pályázatok, szakmai továbbképzések (pl. dramatikus eszközök, változáskezelés),a diákok, tanárok és szülők lelki egészségét támogató programok(pl. életvezetés- és kommunikációs tréningek, in-site drámaórák), a hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok (német, lengyel kapcsolat, együttműködés rendi és egyházi iskolákkal). Intézményünk legfőbb feladatának tartja az aktuális pedagógiai, nevelési, szociális kihívásokra adott legmegfelelőbb válasz megtalálását helyi és globális szinten; a jelentkező szükségletek, igények kielégítését. A kapott visszajelzések alapján (intézményi értékelés, helyzetelemzés) fontos elvárás mind a fenntartó és az intézményvezetés, mind a szülők és tanulók részéről az idegen nyelvi kompetenciák még hangsúlyosabb fejlesztése; a diákok kooperativitásának, motiváltságának erősítése, problémakezelésük finomítása, felelősségtudatuk erősítése, a tanult ismeretek összekapcsolásának, kreatív alkalmazásának támogatása. Ezen hosszú távú intézményi fejlesztési célok feladatközpontú megvalósításához kerestünk pedagógusokat. Mivel iskolánk referenciaintézmény, több jó gyakorlat kidolgozója, ökoiskola, tehetségpont, az idei tanévtől nyelvvizsgahely, kiemelt szerepet kap intézményünkben a tanítványok adottságainak feltérképezése, kiteljesítése, személyiségük sokoldalú, komplex formálása, a tehetséggondozás és a hátrányos helyzetű diákok felzárkóztatása, az egyéni differenciált fejlesztés. Ezt szolgálják a közösségfejlesztő, identitást erősítő és szemléletformáló programok (pl. a kirándulások, iskolai színdarabok),a csoportbontás, az IKT-eszközök és a legújabb pedagógiai módszerek alkalmazása, a kiemelt óraszámban végzett nyelvoktatás, a szakkörök(pl. dráma, programozó) téma- és projekthetek (pl. teremtésvédelem, média).

A 2017-es, főként idegen nyelvi és IT-készségek fejlődését szolgáló projekt eredményeire alapozva és azokat meghaladva további tartalmi és szakmai inspirációt, sokszínű módszertani támogatást, a legújabb pedagógiai megközelítések, munkaformák elsajátítását és ezekhez szükséges szaknyelvi fejlesztést remélünk az új projekttől. A három előző projektben is résztvevő és a három újonnan bekapcsolódó pedagógust ezért bátorítottuk olyan kurzusok választására, melyek minden tanórán, különböző életkorú diákoknál (tehát mind az általános iskolában, mind a gimnáziumban) egyaránt alkalmazható kreatív módszereket, a problémák gyakorlati megközelítését, alternatív technikákat ígérnek. Ahogy az előző program is eredményezte, az idegen nyelvi kompetenciákat fejlesztő kurzusok segítségével a nem nyelvszakos kollégák is könnyebben bevonódhatnak nemzetközi projektjeinkbe, jártasságot szereznek a szaknyelvben, tájékozódhatnak nemzetközi szakmai fórumokon. Több kurzuson is lehetőség nyílik a drámapedagógiai ismeretek további bővítésére, melyek kiválóan alkalmazhatók mind a magyar és az idegen nyelv, hittan és osztályfőnöki órákon, – illeszkedve az idei intézményszintű pályázathoz. A felelős teremtésvédelemre nevelés mint a Boldogasszony Iskolanővérek 24. káptalanjának kiemelt pontja, a legutóbbi projekthetünkhöz is kapcsolódva, a folytonosság mellett továbbhaladást jelent módszertanában (terepprojektek, gyakorlati modulok). Szinte minden választott továbbképzés valamilyen fokban célozza a kritikai gondolkodás és képzelőerő fejlesztését, problémafeltáró és megoldó megközelítést, a kommunikáció gazdagítását, ezáltal is segítve egymás elfogadását, megértését. Több kurzus fektet hangsúlyt az egyéni és közösségi felelősség tudatosítására, a változtathatóság lehetőségének nyomatékosítására.

Közös a kurzusokban az interdiszciplináris jelleg is,így a szerzett ismeretek sokkal hatékonyabban aktivizálhatóak, az elsajátítás folyamata is élményszerűbb, hatékonyabb. Mind a hat továbbképzés holisztikus, probléma- vagy feladatközpontú, személyiségfejlesztő és szakmailag újító, így a mai diákok eredményesebben motiválhatóak, bevonásuk, személyiségfejlesztésük még hatékonyabb lehet, így toleránsabb, együttműködésre és a világ jobbá alakítására kész felnőtté válhatnak. Fontosnak tartjuk még az ismeretek megosztását tantestületeinkben, a rend által fenntartott iskolák szakmai közösségeiben.

 

The 124-year-old Svetits Catholic Nursery, Primary and Grammar School has been run by the School Sisters of Notre Dame. Our mission has always been defined by the creed of Blessed Theresa Gerhardinger, the foundress of the international congregation: ‘For us, education means enabling persons to reach the fullness of their potential as individuals created in God’s image and assisting them to direct their gifts toward building the earth.’ Based on this legacy and following the current examination requirements, trying to meet the parents’ and students’ expectations (information gathered from satisfaction surveys, evaluation sheets, formal and informal feedback, co-operation in professional circles), social demands, our institute has continually been reformed, expanding, searching answers to the current challenges. Our applications to improve equipment and train human resources (e.g. Drama in classroom management, Management of change), our programmes to enhance the students’, staff’s and parents’ mental health (life management and communication trainings, in-site drama lessons in co-operation with the local theatre), national and international twin school programmes (with German, Polish and Church schools) all serve our objectives. Our institute regards it its main aims to find the most appropriate answers to current educational and social challenges on local and global levels, and to meet the emerging needs of our times. Based on different feedback (institutional monitoring and assessment), it is an essential requirement set by both the maintaining authority (SSND) and school management as well as parents and students, to improve foreign language skills, co-operative and problem solving skills even more effectively, strengthening students’ awareness, responsibility, motivation, ability to connect and creatively use knowledge acquired in different classes. To realise these long term objectives we have found colleagues to carry out task and problem based activities. Being a reference entity, an eco-school, a talent point, a language exam location from this school year on, having drawn up several good practices, we emphasize the exploration and complex development of students’ abilities, talents and personality, supporting disadvantaged students and differentiating individual development. We organise awareness- raising and community, personality development programmes (e.g. field trips, school plays, retreats), apply ICT tools and the latest educational methods, approaches, teach foreign languages in increased hours, run clubs (e.g. drama, sport, first aid, choir, IT) and have project weeks (e.g. on responsible protection of Creation, media, Europe).

Relying on the results of the mobility programme in 2017 and also moving forward, we expect professional and methodological support, inspiration and renewal as well as the development of foreign language skills. We encouraged three teachers also taking part in the previous project and three new participants to choose courses offering the latest educational methods, task or problem based approaches, creative techniques to be applied at all levels (both in primary and grammar school), suitable for different subjects. Like the previous programme, language skill improving programmes can enable all teachers to be involved in our international projects, to use foreign educational resources. Some of the courses offer to deepen the ‘Drama for learning’ approach, which skills can be used in several lessons including Hungarian, R.E., foreign languages, continuing our institutional application, training some teachers last term. Educating for the protection of Creation is a key issue in the School Sisters’ 24th General Chapter documents, connected to our last project week, means a step forward concerning methodology (field projects, experimental and practical modules). Almost all courses target the development of creative and critical thinking, imagination, problem solving and communicative skills, enhancing tolerance and mutual understanding. Some of the courses emphasise raising individual and social awareness, and our ability to make a difference. All courses are interdisciplinary, which helps teachers to activate knowledge more effectively making the learning process itself more enjoyable. All courses offer a holistic, task or problem based approach, with which students can be motivated, involved and transformed more effectively, in the long run can grow to be a tolerant, co-operative adult ‘building the earth’. We also find it important to share useful knowledge and techniques with staff in our primary and secondary school as well as with colleagues in other schools run by SSND building a supportive, understanding co-operative professional climate on both local and regional, congregational levels.